สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา

 

นายเดโช ชูเกตุ
ปศุสัตว์อำเภอสะเดา
โทร 081-9635534

 
 
  
 
 

นางสาวพรรษพร รุ่งเรืองชัยศรี
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ