สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ

 

นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น
ปศุสัตว์อำเภอจะนะ

นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

นายธนสาร ชูชื่น
เจ้าพนักงานสัตวบาล