สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ

 

นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น
ปศุสัตว์อำเภอจะนะ

 
นายธนสาร ชูชื่น
เจ้าพนักงานสัตวบาล