สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง

 

นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์
 ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง


ายจิระศักดิ์ ทองโอ
เจ้าพนักงานสัตวบาล