สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง

 

นายไชยา ปัญญามงคล
ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง

นายจิระศักดิ์ ทองโอ
เจ้าพนักงานสัตวบาล