สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

 

นายอาคม ทองจินดา
ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

นางสาวยุวดี พรายด้วง
เจ้าพนักงานสัตวบาล