สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

 

นายอาคม ทองจินดา
ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

นางสาวยุวดี พรายด้วง
เจ้าพนักงานสัตวบาล
 
 
นายธีรวัต  หนูรักษ์
เจ้าพนักงานสัตวบาล