กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นางประภาพร นันทวงศ์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

นายสุนทร พูลแก้ว
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายยุรนันท์ ทองจินดา
เจ้าพนักงานสัตวบาล