กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

 

นายวัฒนพล พลอยมีค่า
สัตวแพทย์อาวุโส
(หัวหน้ากลุ่มฯ)

นายสุรชัย บำรุงโมสิโก
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน
นางสาวจารุพิชญา พิทักษ์
เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

นางสาวนิศากร ทองบรรจบ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์