สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด

 

นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา
ปศุสัตว์อำเภอระโนด
โทร 081-9590946


นายคณิต ชาระ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน


นายประเสริฐ ชูทอง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

นายอาคม กาเลี่ยง
เจ้าพนักงานสัตวบาล