นายชลิตร์ สระชิต

ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย

 

 

 

 

นายแดง อนุพันธ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล