สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย

 

นายชลิตร์ สระชิต

ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย

โทร 083-1713090

 

 

 

 

นายแดง อนุพันธ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล