สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร

 

นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง
ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร
โทร 081-7381916
 
 
 
นายวิวัฒน์ เชื้อเมืองพาน
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
โทร 094-7914098
 

  

 

 นายพนม สุวรรณรัตน์
เจ้าพนักงานสัตวบาล