สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร

 

นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง
ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร

นายชลิตร สระชิต
สัตวแพทย์ชำนาญงาน

 

 

 

 

 

 

นายดิเรก อนุเปโถ
เจ้าพนักงานสัตวบาล