นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้จัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ จำนวน 626,280 บาท และเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมคณะ ได้มอบมอเตอร์สำหรับปั๊มน้ำ ขนาด 3 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องสับหญ้า จำนวน 1 เครื่อง ตู้ฟักสัตว์ปีก ขนาด 72 ฟอง จำนวน 1 เครื่อง และวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำระบบน้ำและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นมูลค่า 97,780 บาท ให้แก่ นายทวีศักดิ์ ง่วนขั้น ผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

        วันที่ 19 เมษายน 2560 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานเปิดงานพร้อมปล่อยขบวนรถออกปฏิบัติงาน โครงการรณรงค์ ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน 
        นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า การดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ  วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และโครงการควบคุมป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยง  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และมูลนิธิสัตวแพทย์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกพื้นที่ในจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องร่วมกันดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายในเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
       รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม คลินิกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมัน สุนัข แมว โดยชุดเฉพาะกิจนายสัตวแพทย์ จำนวน 60 คน จากกองสารวัตรและกักกันสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ณ วัดคอหงส์ และวัดชนะสงคราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขและแมว ร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

 

     ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจตลาดสด เทศบาลนครสงขลา ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

     วันที่ 7 เมษายน 2560 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 ลงพื้นที่ตรวจตลาดสดทรัพย์สิน เทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

     ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร บูรณาการตรวจตลาดสดระหว่างวันที่ 1-7 เมษายน 2560 เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและดูแลด้านอาหารปลอดภัยทั่วประเทศแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ออกตรวจสดทรัพย์สิน โดยออกตรวจร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ ประเมินสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อโค เนื้อสุกร เนื้อไก่ ส่งห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาสารตกค้าง เช่น ยาปฏิชีวนะ สารเร่งเนื้อแดง เชื้อจุลินทรีย์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการ  ปศุสัตว์ OK เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย

 

วันที่ 10 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ณ วัดถ้ำตลอด ต.เขาแดง  อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

วันที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ให้บริการทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดเขาแก้ว  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 จำนวน 22 ตัว