วันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกันสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ศุนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สงขลา ร่วมจัดกิจกรรมตรวจตลาดสดแบบบูรณาการ ในช่วงเทศกาลสาร์ทจีน ณ ตลาดสดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สงขลา 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ โดยร่วมรับฟังปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และการดำเนินการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกร เพื่อยกระดับการเลี้ยงสัตว์ และคุณภาพชีวิตเกษตรกร ให้ดียิ่งขึ้น ณ ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรีไพเจน มากสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์จักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายศุภชัย พานชวบุษป์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และนายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน  ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา  เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล

 

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่ดูงานฟาร์มนกเขาชวาเสียง จำหน่ายออกต่างประเทศแห่งแรกในพื้นที่เขต 9 ณ ม.6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

     วันที่ 18 สิงหาคม 2560 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกร ณ หมู่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ  พร้อมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้แก่ นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์จักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายสุรชัย บำรุงโมสิโก เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมพิธีเปิด ซึ่งตัวแทนเกษตรกร ม.6 ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ

     จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนอาหารให้แก่สัตว์เลี้ยง ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโรงเก็บเสบียงอาหารสัตว์   จึงได้สร้างขวัญกำลังใจให้แก่เกษตรกร โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1,199,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเสบียงอาหารสัตว์สำรองไว้ใช้ในภาวะประสบภัยพิบัติ  ประกอบกับกรมปศุสัตว์ ได้พิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร โดยการสนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ ผ่านศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล มอบหญ้าแห้ง จำนวน 250 ฟ่อน ไว้เป็นเสบียงตั้งต้นให้แก่กลุ่มเกษตรกรด้วย