วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางประภาพร นันทวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ผสมเทียมสงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปี 2559 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด พร้อมให้คำแนะนำ การปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ให้เป็น   ไปตามเงื่อนไขของสัญญา ให้มีการผลิตและอนุรักษ์กระบือ ในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพ พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร
      เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ยืมแม่กระบือเพื่อการผลิต เมื่อปี 2559 จำนวน 45 ราย มีแม่กระบือตามสัญญา รายละ 2 ตัว รวม 90 ตัว ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงแม่กระบือ จะได้เลี้ยงแม่กระบือเพื่อผลิตลูก ตามเงื่อนไขของสัญญา และเป็นการอนุรักษ์กระบือไว้ในพื้นที่
      ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาพร้อมคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  ของนายสมปอง ฉิมดำ  เลขที่ 30 ม.2 ต.บ้านขาว อ.ระโนด ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนฐานเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ด้วย