วันที่ 28 พฤศจิกายน  2560 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวัฒนพล พลอยมีค่า หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และนายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอสทิงพระ โดยเฉพาะพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านคลองหนัง และหมู่ที่ 9 บ้านท่าคุระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

     เนื่องจากน้ำท่วมคอกสัตว์ เกษตรกรจึงได้อพยพโคมาอยู่บนถนนสายบางเขียด-พะโค๊ะ จำนวน 96 ตัว เกษตรกร 15 ราย สถานการณ์ระดับน้ำในทะเลสาปเพิ่มระดับสูงขึ้นเรื่อย ๆ คาดว่าะมีการอพยพสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอยู่บนถนนเพิ่มขึ้น เสบียงอาหารสัตว์ที่เกษตรกรสำรองไว้ ประมาณการว่าสามารถเลี้ยงโค ได้ประมาณ 10 วัน

 

 

 

 

 

 

เครดิต ภาพและข่าวโดย นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ

วันที่ 20  พฤศจิกายน 2560 บูรณาการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ  ปฏิบัติงานตีเบอร์เย็น ฉีดยาบำรุง ฉีดยาถ่ายพยาธิ และการฝังไมโครชิพ ให้แก่โค โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ(ธกค) ณ ต.คู ต.ตลิ่งชัน ต.ท่าหมอไทร ต.นาทับ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

เครดิตข่าวและภาพ จาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ สถานีขนส่งอำเภอหาดใหญ่ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

เครดิตภาพและข่าว โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

วันที่ 22  พฤศจิกายน 2560  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  ให้บริการทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ ณ สำนักสงฆ์เคลียง  ม.7 ต.นาทวี อ.นาทวี  จ.สงขลา  ผลการปฏิบัติงาน ทำหมันสุนัข จำนวน 14  ตัว แมวจำนวน  9  ตัว

 

 

 

เครดิตภาพและข่าว โดย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และคณะกรรมการประเมินผลการประกวดกลุ่มเกษตรกรสำนักงานปศุสัตว์เขต9 ให้คำแนะนำ ซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการเข้าประกวดกลุ่มเลี้ยงสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ณ กลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา