วันที่ 31 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีฯ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

 

        วันที่ 29 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางประภาพร นันทวงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด และเจ้าหน้าที่ศูนย์ผสมเทียมสงขลา ประชุมติดตามความคืบหน้าเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ปี 2559 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด พร้อมให้คำแนะนำ การปฏิบัติตามระเบียบของโครงการฯ ให้เป็น   ไปตามเงื่อนไขของสัญญา ให้มีการผลิตและอนุรักษ์กระบือ ในพื้นที่อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยง การดูแลสุขภาพ พร้อมมอบยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกร
      เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ ยืมแม่กระบือเพื่อการผลิต เมื่อปี 2559 จำนวน 45 ราย มีแม่กระบือตามสัญญา รายละ 2 ตัว รวม 90 ตัว ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงแม่กระบือ จะได้เลี้ยงแม่กระบือเพื่อผลิตลูก ตามเงื่อนไขของสัญญา และเป็นการอนุรักษ์กระบือไว้ในพื้นที่
      ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลาพร้อมคณะ ได้ไปตรวจเยี่ยมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)  ของนายสมปอง ฉิมดำ  เลขที่ 30 ม.2 ต.บ้านขาว อ.ระโนด ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้สนับสนุนฐานเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่ด้วย

 

วันที่ 21 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัด ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าเพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559  โดย นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ทั้งนี้มี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา   ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา   โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา  อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา  ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสงขลา  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสงขลา  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

 

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเำภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยม ติดตาม การเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นายดวน อารมย์ฤทธิ์ ที่อยู่ 57/2 ม.17 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  โดยมีการแบ่งแปลงประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุก ไก่ไข่ ไก่ะพื้นเมือง เป็ดเทศ ทำปุ๋ยหมัก ปลูกข้าว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

       และในวันที่ 22 มีนาคม 2560 มอบหมายให้ นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกร ปราชญ์ เกษตรกรต้นแบบ ศพก. เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เอกชน กศน. ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ร่วมขับเคลื่อน สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรลงมือทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเริ่มจากง่ายๆ มีแผนการผลิตเป็นของตัวเอง ณ แปลงเกษตรกร นางจำเนียร ที่อยู่ 23 ม.3 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

วันที่ 2 มีนาคม 2560  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการเลี่ยงแพะและสัตว์ปีก ในพื้นที่อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยมีนายสมาน แมเราะ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี นายสุชาติ ตุลยกุล เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมให้คำแนะนำการดำเนินการพร้อมเยี่ยมการเลี้ยงโคขุน ของนายปาหยัน ปาเตะ ประธานชมรมเลี้ยงโคเนื้อ อ. นาทวี จ.สงขลา