วันที่ 17 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเำภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยม ติดตาม การเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ นายดวน อารมย์ฤทธิ์ ที่อยู่ 57/2 ม.17 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา  โดยมีการแบ่งแปลงประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลาดุก ไก่ไข่ ไก่ะพื้นเมือง เป็ดเทศ ทำปุ๋ยหมัก ปลูกข้าว สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

       และในวันที่ 22 มีนาคม 2560 มอบหมายให้ นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกร ปราชญ์ เกษตรกรต้นแบบ ศพก. เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ เอกชน กศน. ในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ ร่วมขับเคลื่อน สร้างแรงบันดาลใจให้เกษตรกรลงมือทำเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเริ่มจากง่ายๆ มีแผนการผลิตเป็นของตัวเอง ณ แปลงเกษตรกร นางจำเนียร ที่อยู่ 23 ม.3 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา