วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานนโยบายโครงการปศุสัตว์ OK ของกรมปศุสัตว์  ณ ร้าน healthfood  อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2560  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์  ที่ไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และพิจารณาหารือแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเทศบาลตำบลควนเนียง ร่วมประชุมจัดทำแผนของบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดสงขลา  ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 20ล้านบาท เพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ จัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกแพะแปลงใหญ่จะนะ ณ. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สงขลา อบรมให้ความรู้เรื่อง การการทำบัญชีครัวเรือน และนายสุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  อบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการฟาร์มแพะที่ดี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดอบรมผู้เลี้ยงไก่้เนื้อในพื้นที่อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย ณ ศาลาประชาคมอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรจาก ส่วนมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ให้การอบรมความรู้เรื่องการจัดทำมาตรฐานฟาร์ม การจัดการฟาร์มที่ถูกสุขลักษณะ