วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นันทนา ตันติวิท พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่ อำเภอกระแสสินธ์  ได้ทำการแจกยาถ่ายพยาธิ  วิตามินบำรุง ให้กับ สุกร โค สัตว์ปีก

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นัฐฐากรณ์ ตั้งคำ พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่หมู่ 2,3 ตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ ได้ทำการฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อยให้โค  และแจกอาหารสุนัขแก่ผู้เลี้ยง รวมเกษตรกร จำนวน 15 ราย

วันที่ 28 มกราคม 2560 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรมปศุสัตว์  นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าด่านกักสัตว์สตูล   ปศุสัตว์อำเภอกงหรา จ.พัทลุง และปศุสัตว์อำเภอระโนด พร้อมทีมงาน เยี่ยมเยียนเกษตรกรเลี้ยงกระบือ และดูสภาพความเป็นอยู่วิถีการดำรงชีวิตของกระบือน้ำ  พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา  ต.บ้านขาว  อ.ระโนด  จ.สงขลา

 

 

 

วันที่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นันทนา ตินติวิท และนายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมทีมงาน ได้ปฎิบัติงานในพื้นที่อำเภอกระแสสินธ์ ได้ทำการตรวจรักษาสัตว์ป่วยและแจกอาหารสุนัขแก่ผู้เลี้ยงสุนัข

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเฉพาะกิจ ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ในพื้นที่หลังภัยพิบัติอุทกภัย ดำเนินการโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายสัตวแพทย์นันทนา ตันติวิท พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บริการรักษาสัตว์ของเกษตรกร ณ บ้านมิไร ม.7 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา