วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ. ห้องสมุดบ้านยางงาม หมู่ 9 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโค ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องการผสมเทียมให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านยางงาม พร้อมกันนี้ได้มอบยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  16 ราย

วันที่ 29 มกราคม 2561สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยบริการทำหมันสุนัขและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขในวัดบางเหรียง ต. บางเหรียง อ. ควนเนียง  จ.สงขลา

วันที่ 8 มกราคม 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายณัฐวุฒิ  ปุรินทราภิบาล  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมทำความเข้าใจ รายละเอียดโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2  จังหวัดสงขลา ให้แก่ องค์กรเกษตรกรที่ผ่านการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 3 องค์กร สมาชิก 27 ราย ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรระโนด จำกัด สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคเกษมรัตน์  โดย นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  และนายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภออำเภอระโนด เข้าร่วมประชุมด้วย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับมอบโค โครงการธนาคารโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 25 ตัว เพื่อมอบให้อาสาปศุสัตว์ที่ช่วยปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 11 ราย โดยนายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 เป็นประธานในพิธีมอบโค นายสุชีพ เอี้ยวเหล็ก    หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล นายจักรพงษ์ ขานโบ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี ณ ด่านกักกันสัตว์สตูล ตำบลทุ่งนุ้ย  อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

และในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ยังได้รับมอบโค โครงการธนาคารโครงการธนาคารโค – กระบือ ฯอีกจำนวน 26 ตัว เพื่อมอบให้อาสาปศุสัตว์ที่ช่วยปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์   11 ราย โดยมีนายสุชีพ เอี้ยวเหล็ก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล นายเกษม ด๊ะเหล็ม เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส นายสมพล เรืองสำราญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ๆ เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกในการรับมอบโคของโครงการฯ ณ. ด่านกักกันสัตว์สตูล ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

 

วันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมออกตรวจประเมินโครงการไข่ OK ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลนครสงขลา