วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ และกลุ่มสมาชิกโรงเก็บเสบียงฯ ร่วมประชุม ติดตามการดำเนินงาน โรงเก็บเสบียงสัตว์ตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันมีสมาชิก 126 ราย  ทุนกลุ่ม 56,800 บาท  กลุ่มสมาชิกโรงเก็บเสบียงฯ ได้จัดซื้อฟางเก็บเข้าโรงเสบียงฯ จำนวน  1,048 ฟ่อน (ราคาฟ่อนละ 45 บาท) และคาดว่าจะเก็บฟางเพิ่มเติมอีก 3,000 ฟ่อน ก่อนจะเข้าสู่ฤดูกาลอุทกภัย โรงเก็บเสบียงฯ ที่ได้ก่อสร้างนั้นสามารถเก็บฟางได้ถึง 8,000 ฟ่อน
   และสืบเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  เกษตรกรบางส่วนได้จัดซื้อฟางเก็บไว้ใช้เอง ทำให้จำนวนทุนเรือนหุ้นของโรงเสบียงฯ มีไม่มากเท่าที่ควร ซึ่งทางกลุ่มฯ ได้หารือในที่ประชุม เพื่อหาทางออกโดยเสนอแนวทางการเพิ่มหุ้นของสมาชิก (เดิมให้หุ้นละ 100 บาท ไม่เกิน 50 หุ้น) ซึ่งสมาชิกกลุ่มก็เห็นด้วยกับแนวทางที่เสนอนี้

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์บางกล่ำ ให้บริการทำหมันสุนัขแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดเนินพิชัยและวัดคงคาเลียบ ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานปศสุัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์แขต 9 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านพรุ ออกสุ่มเจาะเลือดสุนัขในตำบลบ้านพรุที่ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อส่งตรวจภูมิคุ้มกันโรคต่อไป

 

       วันที่ 9  พฤษภาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  บูรณาการร่วมกันหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำ  วางแนวทางการตลาดนำการผลิต ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แก่กลุ่มเลี้ยงโคแสงจันทร์ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.วัดจันทร์  อ.สทิงพระ  จ.สงขลา  มีจำนวนสมาชิก 33 ราย ซึ่งประสบปัญหาโคเนื้อราคาตกต่ำ  ต้นทุนอาหารข้นราคาสูง  โดยได้แนะนำเกษตรกร  เน้นการใช้วัสดุเหลือใช้ที่มีในพื้นที่ วางแผนการผสมอาหารข้น (สูตรกรมปศุสัตว์) เพื่อลดต้นทุนด้านอาหาร  พร้อมกันนี้ได้มอบเวชภัณฑ์ ยาถ่ายพยาธิให้กับกลุ่มเลี้ยงโคฯ

 
    ทั้งนี้ ได้ชี้แจง ทำความเข้าใจ  สืบค้นข้อปัญหา โดยใช้แนวทางการตลาดนำการผลิต  และการวางแนวทางแก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรม  เน้นการมีส่วนร่วม สนับสนุนให้มีการดูงานการเลี้ยงโคเนื้อ และไม่ใช้หญ้าจากจังหวัดสตูล  การเพิ่มมูลค่ามูลโค  การผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 

    ภายหลังการชี้แจงทำความเข้าใจ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคแสงจันทร์  ต่างพึงพอใจในแนวทางที่หารือร่วมกัน  ทั้งนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสทิงพระ จะเข้ามาร่วมช่วยเหลือเรื่องพันธุ์โคตามความต้องการของตลาด   ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทำแปลงพืชอาหารสัตว์  การผสมอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำ  และการผลิตสัตว์ที่ตรงกับความต้องการตลาดต่อไป

 

 

        วันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายณรงค์พร  ณ พัทลุง ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561  ณ เทศบาลตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอรัตภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และเทศบาลตำบลคูหาใต้ พร้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) รวม 200 คน
        กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถอาสาลงพื้นที่ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนถึงบ้าน การจับสุนัขจรจัดบริเวณจุดเกิดโรค เพื่อทำหมัน การฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว ที่นำมารับบริการ ณ จุดรณรงค์  การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้ที่มาร่วมงาน โดยประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา