วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ออกสอบสวนโรค และวางแผนการดำเนินการ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เครดิต ภาพและข่าวโดย นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ๋

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด อบรมอาสาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าาการอำเภอระโนด พร้อมทั้งสาธิตการทำลูกดอก และการยิงยาสลบสุนัข ให้แก่อาสา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฎิบัติงานต่อไป

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการตรวจตลาดสดในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา จำนวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหกษัตริย์ ตลาดสดรถไฟ ตลาดชุมชนเคหะสงขลา พร้อมทั้งชี้แจงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ทราบ และนำไปปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ให้บริการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขในวัดปัจจันตาราม เขตเทศบาลเมืองสะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา