วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์สำหรับการกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561  นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ประชุมคณะกรรมการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนของจังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการนมโรงเรียน ประจำปี 2561  เพื่อให้เด็กนักเรียนของจังหวัดสงขลาดื่มนมที่ดีและมีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานการ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำคัญและนโยบายเร่งด่วน แลกเปลี่ยนข้อมูล ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด กำหนดแนวทาง มาตรการ การแก้ไขปัญหา ของการดำเนินงานในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่การปฏิรูประบบราชการแบบ 4.0 โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอ และข้าราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พร้อมกันนี้ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และข้าราชการของสำนักงานฯ ปลูกต้นรวงผึ้ง  ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 10

ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ภายใต้การอำนวยการของนายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัข-แมว ในโครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2561 ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ตลอดจนให้บริการทำหมันในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอรัตภูมิ อำเภอสิงหนคร อำเภอสะเดา และอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา โดยมีสุนัข-แมวเข้ารับการผ่าตัดทำหมันและ ฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น 188 ตัว เป็นสุนัข เพศผู้ 38 ตัว เพศเมีย 99 ตัว และแมว เพศผู้ 19 ตัว เพศเมีย 32 ตัว

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสงขลา ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาขออนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน 2 โรง พักใช้การประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 4 โรง เพิกถอนการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ จำนวน 2 โรง  และหารือแนวทางการพัฒนาโรงเชือดสัตว์ปีกในพื้นที่จังหวัดสงขลา