วันที่ 25 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ประชุมเกษตรกรกลุ่มธคก. และกลุ่มโคเนื้อต้นแบบ(ด้านการผสมเทียม)ได้รับการสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดสงขลา ในการจัดหา และมอบเวชภัณฑ์ แร่ธาตุก้อน ให้เกษตรกร จำนวน  56  ราย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามกลุ่มธคก.และสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค พร้อมรับฟังข้อปัญหาในการดำเนินโครงการฯ  ปัญหาการเลี้ยงสัตว์  ตอบข้อซักถามและให้แนวทางการแก้ไขตามแนวพระราชดำริ  นโยบายของจังหวัดสงขลา  และแนวทางกรมปศุสัตว์ ณ  ศาลาประชาคมอำเภอควนเนียง จ.สงขลา