วันที่ 22 มกราคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา บูรณาการร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9, ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา และปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจระเบียบแนวทางการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ. ห้องสมุดบ้านยางงาม หมู่ 9 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการผสมไม่ติดในโค ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา จะได้เข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องการผสมเทียมให้แก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงโคบ้านยางงาม พร้อมกันนี้ได้มอบยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อน ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ (งบพัฒนาจังหวัด) โครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพด้านปศุสัตว์ตามโครงการพระราชดำริ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  มีเกษตรกรผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน  16 ราย