วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการตรวจตลาดสดในพื้นที่เทศบาลนครสงขลา จำนวน 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหกษัตริย์ ตลาดสดรถไฟ ตลาดชุมชนเคหะสงขลา พร้อมทั้งชี้แจงด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้กับผู้จำหน่ายเนื้อสัตว์ทราบ และนำไปปฎิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ต่อไป