วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาสาปศุสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  โดยมีนายประสงค์ เพชรทอง  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ และนางสาวรัตนา  ขำดี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ร่วมให้ความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์ และการทำอาหาร TMR มีอาสาปศุสัตว์เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดแหลมบ่อท่อ ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

เครดิต ภาพโดย นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ออกสอบสวนโรค และวางแผนการดำเนินการ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เครดิต ภาพและข่าวโดย นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ๋

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ด่านกักกันสัตว์สงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมทำประชาคมกับชุมชนต่างๆเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่  ณ ศาลาประจำชุมชนคลองหวะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

เครดิต ภาพและข่าว โดย นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ที่ว่าการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า