วันที่ 15 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ให้บริการทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ณ วัดแช่มอุทิศ ม.6 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ และเจ้าหน้าที่ ติดตามตรวจเยี่ยม และประชุมชี้แจง แก่สมาชิกกลุ่มตามโครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ของอำเภอจะนะ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอจะนะ จ.สงขลา

     วันที่ 4 เมษายน 2560 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  เพื่อหารือแนวทางแผนการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมสุนัขจรจัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่จังหวัดสงขลา 
    ทั้งนี้มีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา  คณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา   นายกเทศมนตรีนครสงขลา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักสัตว์สงขลา เป็นต้น เข้าร่วมประชุม
    นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้จัดโครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2560 โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันของกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้เข้าร่วมงาน  และบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข และแมวด้วย

 

วันที่ 5 เมษายน 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นำคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัด ออกตรวจโรงฆ่าไก่เนื้อ ในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์

วันที่ 13-15 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อบรมเกษตรกร ม.1-8 ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและสนับสนุนให้คาบสมุทรสทิงพระเป็นพื้นที่ฐานอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ มีการอบรมให้คำแนะนำความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ โรคสัตว์ พืชอาหารสัตว์ การทำฟางปรุงแต่ง การทำอาหารเสริม UMMB พร้อมทั้งมีการสาธิตการฟางปรุงแต่ง การทำอาหารเสริม UMMB ให้เแก่เกษตรกร เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประกอบการเลี้ยงสัตว์ได้