วันที่ 12 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ สำนักงานพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และโรงนมเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด จัดอบรมเกษตรกร ณ โรงนมเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์ โดยนายสมพล ไวปัญญา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และนางสาวศุภรดา สภาพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล เป็นวิทยากร และนายดำรัส ชาตรีวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะ แกะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการโรงเรือนโคนม มีเกษตรกรรับเข้ารับการอบรม 25 คน มีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อให้เกษตรกรนำไปประกอบการขอสินเชื่อต่อไป

 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ ติดตาม ตรวจสอบ การปลดไก่ไข่ยืนกรง ของ บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ขณะนี้ บริษัทฯ ได้ปลดไก่ไข่ยืนกรงไปแล้ว จำนวน 65,000 ตัว จากเป้าหมายไก่ไข่ 80,000 ตัว คิดเป็นร้อยละ 81 ซึ่งมีแผนดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2562 เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่โดยรวมทั้งหมด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์

 

 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา สำรวจเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร ในตลาดสดหาดใหญ่พลาซ่า 3 เป็นตลาดของเทศบาลนครหาดใหญ่ และตลาดกิมหยง (เอกชน) รวมจำนวน 14 เขียง เนื้อสุกรที่จำหน่ายมีสีชมพู สะอาด ไม่มีตุ่มขาว(เม็ดสาคู) แทรกในเนื้อหมู และไม่พบพยาธิในเนื้อหมู

 

 

    

    วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา องค์การบริการส่วนจังหวัดสงขลา นายอำเภอหาดใหญ่ นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ และอาสาสมัครแกนนำสุขภาพเทศบาลเมืองควนลังเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ รวม 399 คน
    กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปล่อยขบวนรถอาสาลงพื้นที่ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนถึงบ้าน การจับสุนัขจรจัดบริเวณจุดเกิดโรค เพื่อทำหมัน การฉีดวัคซีนให้กับสุนัข แมว ที่นำมารับบริการ ณ จุดรณรงค์การให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ผู้ที่มาร่วมงาน

 

 

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีก บริษัทสยาม เพาเวอร์ แลนด์ จำกัด  หมู่ที่1   ตำบลนาทับ  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ปีก แปรรูปไก่และผลิตเนื้อไก่แช่แข็ง มีกำลังการผลิตสูงสุด 8,000 ตัว/วัน