วันที่ 29 พฤษภาคม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่อาสาปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค และหน่วยงานดีเด่นระดับเขต 9 จำนวน 3 ราย เพื่อเป็นการยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ในโอกาสการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

          นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ด้วยกรมปศุสัตว์ ได้จัดกิจกรรมประกวดด้านปศุสัตว์ ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการด้านปศุสัตว์ โดยมีการจัดกิจกรรม คัดเลือกเกษตรกร กลุ่มหรือ สถาบันเกษตรกรดีเด่น เกษตรกรปราดเปรื่อง อาสาปศุสัตว์ดีเด่น เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี และหน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม พระราชดำริดีเด่น

            จากการประกวดกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลจํานวน 3 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับปศุสัตว์เขต 9 ได้แก่               

                 1. นายสุทิน เรืองนุ่น อาสาปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

                  2. รางวัลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ได้แก่ ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ธคก.บ้านแค หมู่ 1 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นกลุ่มที่มีการขยายผลการดำเนินโครงการดีเด่น ระดับปศุสัตว์เขต 9

                  3. รางวัลหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 9 ได้แก่ นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษตัวแทน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

           ทั้งนี้ มีนายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และนายคณิต ชาระ ปศุสัตว์อำเภอสทิงพรพร่วมพิธีรับมอบรางวลังในครั้งนี้ด้วย

          โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับอาสาปศุสัตว์ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาที่ได้รับรางวัลดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 9 พร้อมขอให้มีการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ให้มีความก้าวหน้าต่อไป