วันที่ 25 -26 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมรับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566 มีผูัว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ ร่วมรับ-ส่ง เสด็จ