วันที่ 2 เมษายน 2564 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา รับฟังปัญหาสุกรขาดแคลนในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ และตัวแทนผู้ประกอบการกว่า 20 คน เข้าชี้แจงถึงปัญหาดังกล่าว ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
           สำหรับกรณีปัญหาสุกรขาดแคลนข้างต้น สืบเนื่องจากการเกิดโรคระบาดในสุกรชนิด PRRS ขึ้นในจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทำให้จังหวัดข้างต้นเป็นพื้นที่เฝ้าระวังโรคระบาด ส่งผลให้การเคลื่อนย้ายสุกรข้ามเขตจังหวัดเป็นไปได้ยาก คาดว่าอีกประมาณ 2 - 3 เดือน สถานการณ์โรคระบาดอาจจะคลี่คลาย และเข้าสู่ภาวะปกติ ในขณะนี้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ปลอดโรคระบาด จะได้ควบคุมผลกระทบไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป

           ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เป็นหน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตามอำนาจหน้าที่ และเหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

 

 

   

        นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการเลี้ยงช้าง จึงจัดให้มีโครงการปันอาหารช้างฝ่าวิกฤติโควิด-19 เพื่อสนับสนุนเสบียงสัตว์แห้งให้แก่ปางช้างรวม 22 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้เสบียงสัตว์สัตว์แห้งบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร 446 ราย จำนวน 263,640 กิโลกรัม

           วันที่ 30 มีนาคม 2564 จังหวัดสงขลา โดย นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ร่วมดำเนินโครงการ ปันอาหารช้างฝ่าวิกฤตโควิด-19 มอบเสบียงสัตว์แห้ง จำนวน 600 กิโลกรัม ให้แก่ปางช้างเผือกหาดใหญ่ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ขาดรายได้จากนักท่องเที่ยว มีช้างในความดูแล จำนวน 5 เชือก

 วันที่ 9 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุม เตรียมความพร้อมเฝ้าระวัง ป้องกันโรค AFS โดยกำหนดมาตรการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก เข้มงวดการเคลื่อนย้ายสุกร  ซักซ้อม ระเบียบ ปฎิบัติ คำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ มีนาย ณัฐซัย วรสุทธิ์  หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมประชุม พร้อมกับ ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ณ ห้องประุชมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

    

วันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในอำเภอควนเนียง เพื่อค้นหาโรค อหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นการเฝ้าระวังโรคเชิงรุก ประเมินความเสี่ยงของฟาร์ม ให้คำแนะนำระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เข้มงวดการเข้า ออกฟาร์ม การใชัยาฆ่าเชื้อ หากสุกรมีอาการป่วยให้แจ้วปศุสัตว์อำเภอทันที ทั้งนี้ในระหว่างวันที่ 15-26มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและอำเภอ จะออกค้นหาโรคเชิงรุก เพื่อรู้โรคเร็ว ควบคุมเร็ว สงบเร็ว

 
      วันที่ 4-5 มีนาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลสทิ้งหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา และสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ได้ให้บริการผ่าตัด ทำหมัน ดูแลสุขภาพเบื้องต้น และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว กรณีมีการแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้เลี้ยงสุนัขและแมวกว่า 200 ตัว ประกอบด้วย สุนัข 160 ตัว และ แมว 50 ตัว ซึ่งสัตว์เหล่านี้มีคนแอบนำมาทิ้งไว้ รวมกับสัตว์ที่ผู้ขอความช่วยเหลือเลี้ยงไว้เดิมกว่า 24 ปี จนปัจจุบันไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายได้ ประกอบกับ มีปัญหาด้านสุขภาพ และต้องรับภาระดูแลแม่ที่อายุกว่า 80 ปี ซึ่งป่วยติดเตียงต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง

         ผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ทำหมัน รวม 50 ตัว แบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 26 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 7 ตัว  ดูแลสุขภาพเบื้องต้น(ฉีดยาป้องกันปรสิตภายนอกและภายใน และวิตามินรวม) สุนัข 45 ตัว แมว 20 ตัว  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  สุนัข 162 ตัว  แมว 43 ตัว
      ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานร่วมบูรณาการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะสถานที่ที่เลี้ยง ตามความเหมาะสมต่อไป
      ผู้ขอความช่วยเหลือ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน โดยเฉพาะทีมสัตวแพทย์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองสิงหนคร ที่ได้มาฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขและแมว ซึ่งช่วยแบ่งเบาภาระได้ในระดับหนึ่ง