วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ส่งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเขาห้วยลอง ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เข้าร่วมการคัดเลือกกลุ่มแพะดีเด่นระดับเขต 9 ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการคัดเลือกฯ จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยบุคคลที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลตำบลกำแพงเพชร  สหกรณ์การเกษตรอำเภอรัตภูมิ กำนัน โต๊ะอิหม่าม และได้เยี่ยมชมการเลี้ยงแพะของสมาชิก  โดยกลุ่มเลี้ยงแพะกลุ่มนี้มีความเข้มแข็ง มีกฎ ระเบียบ การมีส่วนร่วม มีแผนการดำเนินงาน การตลาด รวมทั้งทำอาหารหมักเลี้ยงแพะให้มีประสิทธิภาพที่ดี

 

 

       

         นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า จากกรณีที่ได้มีการแพร่ระบาดโรคปากและเท้าเปื่อยในโค มาตั้งแต่ 2 เดือนที่ผ่านมา ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย จำนวน 9 อำเภอ คือ อำเภอสะเดา สิงหนคร นาทวี ระโนด คลองหอยโข่ง บางกล่ำ จะนะ หาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ พบสัตว์ป่วย 939 ตัว เกษตรกร 145 ราย หายป่วย 754 ตัว ป่วยคงเหลือ 185 ตัว ซึ่งได้ร่วมกับปศุสัตว์เขต 9 เข้าดำเนินการค้นหาตัวป่วย สอบสวนโรคฯ รักษาสุขภาพสัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร

          ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โค กระบือ แพะ และแกะ ในพื้นที่เสี่ยง กว่า 40,000 ตัว พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและรักษาสัตว์ป่วย จำนวน 939 ตัว เกษตรกร 145 ราย และวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยจังหวัดสงขลา ระดมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เขต 9 และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เพื่อค้นหาตัวป่วย สอบสวนโรค รักษาสุขภาพสัตว์ที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย ฉีดวัคซีนฯ รอบจุดเกิดโรครัศมี 5 กิโลเมตร ในพื้นที่ทุกอำเภอที่พบการระบาด และประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์ การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งการเกิดโรคระบาดเมื่อพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรค

         ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โทรศัพท์ 0-7431-2736 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับท่านฑูตเฉลิมพล ทันจิตต์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยมีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รองนายเทศมนตรีเมืองคอหงส์ เป็นต้น ร่วมพิธี ณ โรงแรมที อาร์ ร็อคฮิลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยจังหวัดสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและป้องกันโรคตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ จัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีน และแผนการดำเนินการรักษาสัตว์ป่วย ในพื้นที่เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย

 

 

วันที่ 21 กันยายน 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.สัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ นำโดย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และด่านกักกันสัตว์สงขลา ร่วมกับ เทศบาลเมืองคอหงส์ และคณะอาจารย์ นักศึกษาจาก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ศาลาต้นโพธิ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า มีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 46 ตัว และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์พาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์ด้อยโอกาส มีสัตว์เข้ารับบริการจำนวน 36 ตัว เป็นสุนัข 27 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 5 ตัว และแมวจำนวน 9 ตัว เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 6 ตัว