วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการเคลื่อนย้ายสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ปศุสัตว์อำเภอปากพะยูน ปศุสัตว์อำเภอป่าบอน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช และผู้ประกอบการบริษัท หมูคุณยิ้มมาร์เก็ต 2565 จำกัด เพื่อชี้แจงวิธีปฏิบัติการขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร ซากสุกร ให้เป็นไปตามประกาศกรมปศุสัตว์กำหนด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง