1

 

      วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์ และสถานที่พักซากสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา และกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ในพื้นที่ อำเภอจะนะ และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้แก่ ขุนฤทธิ์ฟาร์ม ,บริษัท 11 วงจรเทรดดิ้ง แอนด์โคลด์ สตอเรจ จำกัด และ บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ หาดใหญ่ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ปฏิบัติ ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555