วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมโครงการพัฒนาตามผังภูมิเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน เป็นการบูรณาการร่วมกับคณะทำงาน ดำเนินการกำจัด แก้ไขปัญหาผักตบชวา และวัชพืช ในแหล่งน้ำ พื้นที่ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยนายวรณัฐ หนูรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานดำเนินโครงการ