1

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา จัด โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

โดยมีนายกองเอก พุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 9 หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.สงขลา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาเนินขุมทอง เทศบาลเมืองควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

สำหรับการดำเนินโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องจากวันที่ 4 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

มีกิจกรรมออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 70 ตัว รักษาพยาบาลสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง