วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/256 เพื่อให้คณะทำงาน พิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคล ตรวจสอบประวัติและผลงานของผู้สมัครที่มีความเหมาะสม เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด โดยนางปิยรัตน์ ลัภกิตโร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา