วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับนางมัลลิกา อัพภาสกิจ คลังจังหวัดสงขลา ในฐานะประธานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัด ปี 2563 และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการก่อสร้างศูนย์อพยพสัตว์ “ควายน้ำทะเลน้อย อำเภอระโนด” มีนายชาตรี ณ ถลาง นายอำเภอระโนด ร่วมด้วย นายวรรณรพ ส่องสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าฯ ผู้รับจ้าง เกษตรกรผู้เลี้ยงควายบ้านขาว กำนัน และผู้ใหญ้บ้าน ให้การต้อนรับ ประเด็นการติดตาม ดังนี้
  1. การคัดค้านการก่อสร้างคอกควาย เนื่องจากทำให้สูญเสียพื้นที่แปลงหญ้า คอกควายบดบังทัศนียภาพ ทำให้สูญเสียจุดชมวิว
  2. เรื่องเขตห้ามล่า ให้ดำเนินการขุดเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตตามพิกัดเท่านั้น
  3. ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ทำหนังสือหารือ เขตห้ามล่าฯ เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน และแจ้งผู้ว่าจ้างทราบต่อไป

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 . ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนตูล จังหวัดสงขลา และ กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านชุมพอ หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว และเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นิเทศ และติดตามงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา เป้าหมายตามภารกิจกลุ่ม และการติดตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 เพื่อสนับสนุน และให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์ และการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด มีกิจกรรม ดังนี้

1.ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สวนตูล

- ตรวจรายชื่อเกษตรกรตำบลนำร่อง และติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ

- โครงการ ธคก. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ศพก. และโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้

- การขอใบอนุญาตต่างๆ ของผู้ประกอบการ และแหล่งที่มาของสินค้าปศุสัตว์

- แผนดำเนินการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2. กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านชุมพอ หมู่ 3 ตำบลเกาะแก้ว และเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ หมู่ 4 ตำบลพะวง  ตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงานของกลุ่มฯ 

 

วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2563 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ติดตามการยื่นอุทธรณ์ขอรับเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 19 ในพื้นที่ 16 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

 


วันที่ 4 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลาร่วมกับเทศบาลนครสงขลา  ตรวจสอบกรณีมีผู้ให้อาหารลิงพบลิงตายในแทงค์น้ำ จำนวน 17 ตัว  ณ บริเวณตำหนักพระวิหารแดง  อ.เมือง จ.สงขลา พบว่า  เกิดจาก ลิงลงไปกินน้ำในแทงค์แล้วไม่สามารถขึ้นมาได้ ซึ่งนายกเทศมนตรีนครสงขลา ได้กำหนดแนวทางการปิดฝาแทงค์ เพื่อกันมิให้ลิงสามารถลงไปกินน้ำได้ และจะปรับปรุงบ่อน้ำ เพื่อให้ลิงมีที่กินน้ำ ไม่ต้องลงไปกินในแทงค์ และจะจัดการประชุมหาแนวทางป้องกันการเกิดข้อปัญหา ร่วมกันในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.

 


วันที่ 18 พฤษภาคม 2563  เวลา 09:30 -12:00 น. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอนาทวี และเวลา 13:30 - 16:30 น. ณ กลุ่ม ธคก.บ้านนาหว้า ม.1 ต.ฉาง อ.นาทวี จ.สงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นิเท และติดตามงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เป้าหมายตามภารกิจกลุ่ม และการติดตามตัวชี้วัด รอบที่ 2 เพื่อสนับสนุน และให้แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายกรมปศุสัตว์ และการขับเคลื่อนงานภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด มีกิจกรรม ดังนี้

1. ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอนาทวี

  - ตรวจรายชื่อเกษตรกรตำบลนำร่อง และติดตามการใช้งานระบบสารสนเทศ

  - โครงการ ธคก. โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ ศพก. และโครงการจังหวัดชายแดนภาคใต้

  - การขอใบอนุญาตต่างๆ ของผู้ประกอบการ และแหล่งที่มาของสินค้าปศุสัตว์

  - แผนดำเนินการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

2. ณ กลุ่ม ธคก. บ้านนาหว้า ขยายผลโดยมอบลูกให้สมาชิกรายที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว จำนวน 4 ราย ดังนี้

      1)นางพัชรี แสงทอง
      2)นายธีระพงศ์ สิริ
      3)นายวีรศักดิ์ แดงแก้ว
      4)นายตะเอ๋ เมฆหมอก