×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosgk/domains/pvlo-sgk.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/pappvlo_sgk/2564/feb/27-12-61bk
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/pappvlo_sgk/2564/feb/27-12-61bk

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอระโนด ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการโรงเก็บเสบียงสัตว์ ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา (งบพัฒนาจังหวัด ปี พ.ศ.2558)

ประธานกลุ่มฯ และเลขาฯ ได้แจ้งผลการดำเนินงาน และสรุปทุนเรือนหุ้นของสมาชิกจำนวน 50,000 บาท เพื่อเตรียมการจัดหาฟางแห้ง ซึ่งใกล้จะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวข้าว ในเดือนมีนาคม-เมษายน สำหรับสะสมไว้เป็นเสบียงไว้ใช้ยามขาดแคลนต่อไป

ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ให้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยเน้นการมีส่วนร่วม และการให้สมาชิกร่วมตัดสินใจ โดยใช้มติของการประชุมเป็นแนวทางการปฏิบัติ ทั้งในด้านการเก็บสะสมเสบียง และการหมุนเวียน เพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ และสร้างรายได้เพิ่มจากมูลค่าฟางที่สูงขึ้น ในห้วงเวลาที่ตลาดมีความต้องการ


{gallery}2564/feb/27-12-61bk{/gallery}

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางอภิชดา สุคนธปติภาค ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา นางสาวธนาศรี แก้วประจันทร์ สัตวแพทย์อาวุโส เทศบาลนครสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยให้คำแนะนำในเรื่องสุขอนามัยของสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกต้อง และชี้แจงการขึ้นทะเบียนขออนุญาตค้าซากตามระเบียบของกรมปศุสัตว์

 


 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ด่านกักกันสัตว์จังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่,สะเดา,บางกล่ำ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง จัดประชุม “แนวทางการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การยกระดับการป้องกันโรคในสุกรและการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตราฐานฟาร์ม” ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาเพื่อให้คำแนะนำและแนวทางในการป้องกันโรคแอฟริกาในสุกรและยกระดับการป้องกันโรคในสุกรเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่มาตราฐานฟาร์มต่อไป

 

   วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา และนายศาสตรา ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ อำเภอสะเดา จำนวน 7 ราย ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาปศุสัตว์เขต 9 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงแพะ อำเภอสะเดา

    นางเจติยา ทองศรี ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำในแผนการกู้เงิน เพื่อดำเนินกิจกรรมเลี้ยงแพะ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสินเชื่อสร้างไทย ดอกเบี้ยล้านละร้อย

    นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำ กระบวนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ การลดต้นทุนการผลิต และแนวทางการตลาด เพื่อความยั่งยืนในกิจกรรมเลี้ยงแพะ โดยให้ประสานการดำเนินงานเบื้องต้น กับปศุสัตว์อำเภอสะเดา

    นายทัศน แซ่ลี ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอำเภอสะเดา และสมาชิก มีความพึงพอใจในการรับฟังแนวทาง จากหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ และยินดีที่จะนำแนวทางที่ได้รับคำแนะนำไปดำเนินการ เพื่อยื่นรายละเอียดการกู้เงินให้กับ ธกส.ต่อไป ประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะให้ตรงความต้องการตลาดต่อไป

    นายศาสตรา ศรีปาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา ขอบคุณปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ ในการสร้างความเข้าใจ และการสนับสนุนองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร อาชีพการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพที่มีตลาดรองรับทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ พี่น้องมุสลิม มีความต้องการแพะเป็นจำนวนมาก หากโครงการประสบผลสำเร็จ จะส่งผลให้เกษตรกรหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะ ทดแทนการปลูกยางพารา และพืชเศรษฐกิจ อื่นๆ ต่อไป

 


วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์สงขลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ,ระโนด,สทิงพระ,สิงหนคร,กระแสสินธุ์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง จัดประชุม “แนวทางการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร การยกระดับการป้องกันโรคในสุกรและการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเข้าสู่มาตราฐานฟาร์ม” ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คำแนะนำและแนวทางในการป้องกันโรคแอฟริกาในสุกรและยกระดับการป้องกันโรคในสุกรเพื่อปรับปรุงฟาร์มให้เข้าสู่มาตราฐานฟาร์มต่อไป