วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายสวัสดิ์ กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อำเภอระโนด และเจ้าหน้าที่ ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารอพยพสัตว์ โครงการอนุรักษ์ควายน้ำ ตำบลบ้านขาว เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับพื้นที่ วางผังก่อสร้าง และงานฐานราก ณ พื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา