วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม คณะทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของจังหวัดไปสู่แผนพัฒนาจังหวัด ให้เป็นไปตามเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์วิว สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา