วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเครือข่ายเกษตรกรเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง แนวทางการขอรับรองฟาร์มเลี้ยงมาตรฐาน แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและนำไปแนวทางการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ์ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดต่างประเทศ