วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาพร้อมมอบนโยบาย "การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 5 ในการประชุมสัมมนาให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติในระดับพื้นที่ภาคใต้และภาคใต้ชายแดนสู่การปฏิบัติ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยนายลักษณ์ วจนานวัช นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร และรับฟังความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ และพัฒนาบุคลากรของกระทรวงเกษตรฯ ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็ง และการทำงานเชิงรุก สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ในสังกัดกระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์   ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมรับฟัง 

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายกิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ด่านกักกันสัตว์สงขลา สาธารณสุขจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองคอหงส์ ร่วมทำประชาคมกับชุมชนต่างๆเพื่อร่วมแก้ไขปัญหากรณีเกิดการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่  ณ ศาลาประจำชุมชนคลองหวะ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

เครดิต ภาพและข่าว โดย นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับเทศบาลเมืองคอหงส์ และสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ออกสอบสวนโรค และวางแผนการดำเนินการ เพื่อควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

เครดิต ภาพและข่าวโดย นายสมหวัง ทองมั่นคง ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ๋