วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 9 โดยมีนายอาทิตย์ สังธรรมรอด ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอรัตภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับและให้กำลังใจ แก่นายสุทะวัฒน์ เวฬุบรรพ เกษตรกรดีเด่นด้านปศุสัตว์ (ไก่ไข่) และ กลุ่มเกษตรกรดีเด่น (วิสาหกิจชุมชนเพาะเลี้ยงชันโรงบ้านคลองต่อ) ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและเป็นที่สนใจของคณะกรรมการฯและผู้เข้าร่วม บรรยากาศอย่างเป็นกันเอง