วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศาลาพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ เป็นประธานมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นการมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ แก่เกษตรกรที่ปฏิบัตินามเงื่อนไขของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 337 ราย โดยมี นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และพี่น้องประชาชนเข้าร่วม

    โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งกรมปศุสัตว์รับสนองพระราชดำริ ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโค-กระบือ ไว้ใช้แรงงานและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จากการดำเนินงานที่ผ่านมา กรมปศุสัตว์ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้วกว่า 340,652 ราย มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือให้เกษตรกรไปแล้ว 156,840 ราย คิดเป็นมูลค่ากว่า 2,100 ล้านบาท และยังมีเกษตรกรอยู่ในความดูแลของโครงการกว่า 116,771 ราย จำนวนโค-กระบือ 162,426 ตัว โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ให้การช่วยเหลือไปแล้วกว่า 700 ราย

      สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีเกษตรกรที่รับมอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ ประกอบด้วย อำเภอจะนะจำนวน 40 ราย อำเภอนาทวี จำนวน 19 ราย อำเภอบางกล่ำ จำนวน 21 ราย อำเภอระโนด จำนวน 89 ราย อำเภอควนเนียง จำนวน 51 ราย อำเภอสะบ้าย้อย จำนวน 16 ราย อำเภอนาหม่อม จำนวน 7 ราย อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 41 ราย อำเภอกระแสสินธุ์ จำนวน 9 ราย อำเภอสทิงพระ จำนวน 39 ราย และอำเภอสะเดา จำนวน 5 ราย

      ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกรโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ประกอบกับมีการทำงานบูรณาการร่วมกันในพื้นที่อย่างเป็นระบบ สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารโครงการเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง ตลอดจนมีการต่อยอดการใช้ประโยชน์ เช่น การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยในไร่นา การทำแก๊สชีวภาพ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น เป็นต้น