202     

      วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นำทัพปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ดยการจัดงานในครั้งนี้มีศูนย์กลางในการจัดงานอยู่ที่ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี (ด่านชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี

        จังหวัดสงขลา โดย นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นผู้นำพิธีปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ณ โรงเก็บเสบียงสัตว์ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 500 ฟ่อน(10,000 กิโลกรัม) ซึ่งนำไปสำรองไว้ ณ โรงเก็บเสบียงสัตว์ตำบลตะเครียะ จำนวน 250 ฟ่อน(5,000 กิโลกรัม) และ โรงเก็บเสบียงตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จำนวน 250 ฟ่อน(5,000 กิโลกรัม) และมีนายขบวน อินทรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สตูล ผู้อำนวยส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอระโนด ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนสาขาอำเภอระโนด และส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธี ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า จะมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 1,800 ราย และปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กระบือ 2,200 ตัว โค จำนวน 2,500 ตัว และแพะ จำนวน 800 ตัว