วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โคของเกษตรกร ในพื้นที่่ หมู่ที่ 5 ตำบลคูเต่า และ ตำบลฉลุง  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ และรป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงของเกษตร

 


วันที่ 4 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ เก็บตัวอย่างโดยวิธีเจาะเลือดแพะ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคแท้งติดต่อในแพะ ของเกษตรกรในพื้นที่ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เกษตรกร 1 ราย ซึ่งโรคนี้สามารถติดต่อกับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะและสัตว์เลี้ยงได้

 


วันที่ 2 - 6 ก.ย.2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ โดยอาสาปศุสัตว์เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แฟริกาในสุกร ASF สำรวจติดตามฟาร์มสุกรที่เลี้ยงรายย่อย จำนวน 5 ฟาร์ม เพื่อสอบถาม ให้คำแนะนำ พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร กดพิกัดและประเมินความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด เพื่อเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรต่อไป

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ หารือร่วมกับ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาลตำบลน้ำน้อย โดยมีกิจกรรม เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 พร้อมดำเนินการต่อไป

 


วันที่ 13 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามการดำเนินงาน กลุ่มผู้เลี้ยงโคโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อขยายผลให้รายอื่นนำไปเลี้ยงเพื่อผลิตลูก ในพื้นที่ ต.ทุ่งตำเสา และต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อม