วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินความพร้อมศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2561/2562/2563 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เครือข่าย ด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา