วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเครือข่ายภาคี บริการทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว ที่ด้อยโอกาส ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการดำเนินงานทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง 30 ตัว สุนัข 10 ตัว และแมว 20 ตัว

 


วันที่ 25 กันยายน 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีชาวบ้านพบหมูหลายตัวตาย ถูกนำนาทิ้งไว้บริเวณกองขยะ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นแม่หมู่ 1 ตัว และลูกหมู 3 ตัว  ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าบริเวณละแวกข้างเคียงบ่อขยะดังกล่าว ไม่มีการเลี้ยงสุกร มีการเลี้ยงสุกรที่ หมู่ที่ 3 ตำบลควนลัง ใกล้กับกองขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ มีเกษตรกรเลี้ยงสุกรจำนวน 20 ราย สุกร 670 ตัว  จึงได้ดำเนินการ สั่งกักสุกรในจุดเกิดโรคและบริเวณใกล้เคียง รัศมี 5 กิโลเมตร ไม่ให้อนุญาตเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อตรวจสอบอาการของโรค ป้องกันไม่ให้โรคระบาดออกไป จนกว่าจะตรวจสอบแล้ว ไม่พบว่าสุกรเป็นโรคอีก และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเนื้อสุกร ว่าสุกรที่เป็นโรคไม่สามารถนำไปจำหน่ายได้  ซึ่งได้ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำ โดยให้เทศบาลเมืองควนลังดำเนินการนำสุกรดังกล่าวฝังกลบเรียบร้อย  และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเพื่อหาโรคและแจ้งผู้เลี้ยงสุกร หากสุกรมีอาการป่วย ตาย ให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที

 


วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม ประเมินความพร้อมศูนย์เครือข่าย ศพก. ปี 2561/2562/2563 เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์เครือข่าย ด้านปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 


วันที่ 8 กันยายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงาานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลตำบลน้ำน้อยออกหน่วยบริการกิจกรรมทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัข แมว ณ วัดท่านางหอม หมู่ที่ 5 ต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนยุคใหม่ ในทุกมิติเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเองยุคใหม่ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากชุมชน

 


วันที่ 27 มกราคม 2564  นายมนูญ กองวงศ์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ติดตาม/ตรวจเยี่ยม โรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 3 โรงในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห 2 โรง และ อบต.คลองอู่ตะเภา 1 โรง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการตรวจโรงฆ่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป