วันที่ 27 มกราคม 2564  นายมนูญ กองวงศ์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ติดตาม/ตรวจเยี่ยม โรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 3 โรงในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห 2 โรง และ อบต.คลองอู่ตะเภา 1 โรง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยดำเนินการตรวจโรงฆ่าให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป