วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามให้คำแนะนำด้านปศุสัตว์ แก่เกษตรกรโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตรให้กับเกษตรกรต่อไป