4

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 นายมนูญ กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ติดตามเกษตรกรในโครงการ (ธคก.) ธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริใน ตำบลทุ่งตำเสา  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกษตรกร 6 ราย โดยดำเนินการขยายผลโคโครงการให้กับเกษตรกร 4 ราย นำไปเลี้ยง เพื่อผลิตลูกตามโครงการ พร้อมมอบแร่ธาตุก้อนและยาถ่ายพยาธิไว้ให้เกษตรกรใช้ต่อไป