วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเครือข่ายภาคี บริการทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมว ที่ด้อยโอกาส ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ถ.สาครมงคล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการดำเนินงานทำหมัน พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง 30 ตัว สุนัข 10 ตัว และแมว 20 ตัว